Statut

Statut TSD Novolit Olimpija

Na podlagi 8.in 9. Člena zakona o društvih(Ur.List RS. Štev. 60 z dne 20.10.1995) je občni zbor na svoji ustanovni seji z dne 08.07.1997 sprejel

PRAVILA TEKAŠKEGA SMUČARSKEGA DRUŠTVA NOVOLIT - OLIMPIJA


1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je Tekaško smučarsko društvo Novolit - Olimpija . Sedež društva je v Ljubljani, Celovška 25, mesto Ljubljana.

2. člen

Društvo je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje športnikov in simpatizerjev športa, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo z namenom izvajanja programov športnih aktivnosti.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Društvo ima svoj pečat, ki je okrogel in z napisom Tekaško smučarsko društvo Novolit -Olimpija, na njem pa je upodobljen emblem društva dejavnosti - tekač.

5. člen

Društvo se lahko povezuje z drugimi društvi in organizacijami, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo v posameznih krajevnih skupnostih, občinah kjer deluje, z mestom Ljubljano in na nivoju države Slovenije.

6. člen

Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost:
1.Ožjo javnost obvešča:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v društvenih prostorih,
 • z izdajo internega glasila društva,
 • s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva.

2. Širšo javnost obvešča:

 • s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje vabi sredstva javnega obveščanja ter druge osebe, ki izkažejo tak interes.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik izvršnega odbora.

7. člen

Društvo poleg temeljne naloge iz 2. člena zasleduje še naslednje cilje:

 • razvijanje karakternih vrlin članstva, kot so ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, disciplino, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost,
 • skrb za množično športno rekreacijo in popularizacijo športa med krajani, predvsem med mladimi,
 • skrb za kvalitetno pripravo športnikov, ki tekmujejo,
 • vzgoja članstva v duhu fair playa ter v ljubezni do domovine.
8. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami, v skladu z veljavnimi predpisi in cilji društva:
organizacijo redne športne vadbe,

 • s prirejanjem in organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in prireditvah, ki jih organizirajo druga društva, klubi in športne zveze ter na višjih ravneh,
 • s predavanji ter strokovno literaturo,
 • z obnavljanjem objektov, ki so namenjeni delovanju društva,
 • z omogočanjem članom društva sodelovanje v upravljanju na področju športa.

II. ČLANSTVO

9. člen

Član društva lahko postane vsak občan, ki sprejme ta pravila, se ravna po njih ter podpiše pristopno izjavo.

Za mladoletne člane društva, ki še niso dopolnili 15 let starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakonit zastopnik, ki ga zastopa v organih društva. Članstvo v društvo je prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane.

10. člen

Redni član je vsak član, ki ima plačano članarino. Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila društvu neprecenljive usluge in ki jo društvo kot tako imenuje.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za delovanje društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.

11. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva,
 • da dajejo predloge ter sugestije organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
 • da sodelujejo na pripravah, internih tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter zastopajo društvo na tekmovanjih v Sloveniji in inozemstvu,
 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene športne uspehe,
 • da so seznanjeni s programom dela društva ter njenim finančnim poslovanjem.

12. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva,
 • da spoštujejo ta pravila ter odločitve in sklepe organov društva,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
 • da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, s katerimi članstvo razpolaga.
13. člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne dobivajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

14. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije društva,
 • s smrtjo

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda izvršnemu odboru društva pismeno izjavo o izstopu.

Član se črta iz društva, če ne plačuje članarine 1 leto po predhodnem opominu. Člana se črta na podlagi sklepa izvršnega odbora. Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 11. in 12. členu pravil, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred disciplinsko komisijo obsojen za nečastno dejanje. Člana izključi disciplinska komisija z odločbo, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

III. ORGANIZIRANOST DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.
16. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi člani društva.

17. člen

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor sklicuje izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov ali ene sekcije društva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca potem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.

Sklic občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem (7) dni pred rokom, za katerega je sklican.

18. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organa društva o katerem se glasuje.

19. člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem društva, kot npr. predstavniki drugih športnih organizacij in organizacij drugih dejavnosti, predstavniki upravnih organov in občani nasploh, vendar imajo le pravico svetovalnega glasu, ne morejo pa odločati.

20. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov.

21. člen

Občni zbor začne predsednik društva in ga vodi, dokler se ne izvoli delovno predsedstvo. Poleg tega se izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko in verifikacijsko komisijo ter druge delovne organe.

22. člen

Občni zbor opravlja naslednje naloge:

 • sklepa o dnevnem redu
 • razpravlja o delu in poročilih izvršnega, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • sprejema finančni program za prihodnje leto in potrdi finančno poročilo za preteklo leto,
 • sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva,
 • ustanavlja nove sekcije društva,
 • z glasovanjem neposredno voli in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinske komisije,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • z glasovanjem neposredno voli predsednika izvršnega odbora, ki je istočasno tudi predsednik društva,
 • odloča o prenehanju oziroma združitvi društva,
 • določa višino članarine,
 • dokončno odloča o izključitvi člana.
23. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overitelja zapisnika in zapisnikar.

 

- IZVRŠNI ODBOR

24. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja naloge, ki mu jih naloži občni zbor oziroma tiste, ki so navedene med pristojnostmi občnega zbora in po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.

25. člen

Izvršni odbor predstavlja društvo pri vključevanju društva v širši športni in družbeni prostor, sodeluje z občinskimi upravnimi organi in z ustreznimi športnimi organizacijami na način, kot je to določeno s pravili in drugimi splošni akti navedenih organizacij.

26. člen

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

27. člen

Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsedniki, tajnik in vodje sekcij oziroma klubov.

Izvršni odbor šteje do 11 članov.

28. člen

Predsednik (v primeru njegove zadržanosti pa podpredsednik) izvršnega odbora zastopa društvo v skladu s sprejetimi odločitvami in navodili izvršnega odbora.

29. člen

Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Sestaja se vsaj 6 krat letno, po potrebi pa tudi bolj pogosto.

30. člen

Člane izvršnega odbora in predsednika voli občni zbor za 4 leta in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni.

Predsednika nadzornega odbora in disciplinske komisije sta na to funkcijo lahko zaporedoma izvoljena največ za dve mandatni obdobji.

31. člen

V okviru svojega delovnega področja iz 24. člena pravil, opravlja izvršni odbor zlasti naslednje:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za obravnavo na občnem zboru,
 • pripravlja predloge za splošne akte društva,
 • pripravlja in sestavlja programe dela in predlog finančnega načrta ter predlog zaključnega računa,
 • vodi evidenco o članstvu,
 • po potrebi imenuje stalne ali občasne komisije,
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje društva,
 • skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo 7.,8., in 9. člen teh pravil.

32. člen

Izvršni odbor sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

33. člen

Izvršni odbor lahko kooptira v svoj sestav največ štiri člane.

34. člen

Društvo lahko ustanavlja tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo lahko ustanovi izvršni odbor društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne občnemu zboru društva.

- PREDSEDNIK DRUŠTVA

35. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo in delovanje je odgovoren izvršnemu odboru in občnemu zboru.

- TAJNIK DRUŠTVA

36. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela, ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli izvršni odbor oz. Občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru oz. Občnemu zboru.

- NADZORNI ODBOR

37. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih voli občni zbor za dobo 4 let. Nadzorni odbor izvoli izmed sebe predsednika.

38. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora med sejama občnega zbora in da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pismeno poročati vsaj enkrat letno.

39. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

- DISCIPLINSKA KOMISIJA

40. člen

Disciplinsko komisijo izvoli izvršni odbor po potrebi in jo sestavljajo 3 člani. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani izmed sebe. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

 

IV. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

41. člen

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

42. člen

O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem pravilniku društva.

43. člen

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

O pritožbah proti ukrepom in odločbam disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor društva, kot drugostopenjski organ.

 

V. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE

44. člen

Dohodki društva so:

 • vpisnina in članarina,
 • dohodki od dejavnosti društva in prireditev,
 • dodeljena sredstva od občine,
 • prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • darila,
 • drugi dohodki.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so fizične in pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

Lastnino društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine.

45. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine nepremičnine, ki so last društva ali dane v upravljanje in so kot take vpisane v inventarno in zemljiško knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje izvršnega odbora.

46. člen

Finančno materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Materialno finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

47. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko računa odprtega pri Novi Ljubljanski banki d.d.. Računovodski servis vodi finančno poslovanje društva v skladu z določili pravilnika o finančno materialnem poslovanju.

Denarna sredstva društva vodi računovodski servis.

48. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva. Odredbodajalec je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa častni predsednik g. Setnikar Jože.

49. člen

Delo finančnega servisa je javno. Vsak član organov društva lahko zahteva vpogled v finančno materialno poslovanje društva.

 

VI. KONČNE DOLOČBE

50. člen

Društvo preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora sprejetim z dvotretjinsko večino navzočih članov,
 • po samem zakonu

51. člen

V primeru prenehanja delovanja društva, pripadajo njegova sredstva Akademskemu športnemu društvu Olimpija.

52. člen

Ta pravila so bila dopolnjena na izrednem občnem zboru 15.12.2006, spremembe pa začnejo veljati takoj.

 

Tajnik: Andreja Milavec

Predsednik: Radoslav Ponikvar
Ljubljana, 15.12.2006